Dokumentation af Dansk Register for Akut Koronart Syndrom
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
2.1.1. Generel beskrivelse af populationen  Tryk her for hjælpAlle patienter med akut koronart syndrom (AKS), som har haft et indlæggelsesforløb af kortere eller længere varighed skal indberettes til DanAKS.

AKS omfatter tilstandene akut myokardieinfarkt (AMI) og ustabil angina pectoris (UAP). Intensiteten og varigheden af den akutte iskæmiske tilstand er bestemmende for, om der udvikles irreversibel myokardieiskæmi og dermed vævsdød i myokardiet, dvs. AMI, eller om udviklingen begrænses til reversibel myokardieiskæmi uden vævsdød, dvs. UAP. Der skal være symptomer og/eller kliniske tegn på myokardieiskæmi for at kunne stille diagnosen AKS.

Kriterierne for AMI omfatter kliniske symptomer og/eller objektive tegn på myokardieiskæmi samt dynamisk forhøjede værdier af kardiale biomarkører
(foretrukket cardiac troponiner (cTn)) med mindst en værdi over 99-percentilen for normalbefolkningen. Objektive tegn på myokardieiskæmi kan være: nye eller formodet nye ST-segment deviationer i EKG, nyudviklet grenblok, udvikling af Q-takker, myokardieal hypo/dyskinesi visualiseret ved billeddannende teknik eller identifikation af en intrakoronar trombe.
AMI kan typeinddeles på basis af de observerede EKG forandringer i følgende grupper:
− ST-elevations Myokardieinfarkt (STEMI): Kendetegnet ved ST-segment elevationer i EKG
− Non-ST-elevations Myokardieinfarkt (NSTEMI): Kendetegnet ved mangel på ST-segment elevationer i EKG
− AMI med ledsagende nyopstået grenblok (bundle branch block) (Grenbloks myokardieinfarkt)(BBBMI)

UAP var tidligere en hyppig diagnose men efter implementering af de højsensitive cTn assays er incidensen af UAP reduceret betydeligt. UAP defineres ved et klinisk billede som beskrevet ovenfor, men hvor der ikke ses en stigning i cTn værdierne over 99-percentilen. I DanAKS anvendes følgende definition af UAP: Nyopstået (eller forværring af kendt) angina på mistænkt iskæmisk baggrund som ikke opfylder kriterierne for AMI og hvor der enten er iskæmigivende læsioner ved KAG eller regionale ST-segmentforandringer. 
2.1.2. Teknisk specifikation af population Tryk her for hjælpPatientpopulationen omfatter alle patienter registreret med en af følgende ICD-10 koder som aktions- eller bidiagnose i Landspatientregisteret:
- DI200* Ustabil angina pectoris
- DI21* Akut myokardieinfarkt
- DI23* Komplikationer i efterforløbet af akut myokardieinfarkt
- DI24* Andre former for akut iskæmisk hjertesygdom

* Inkl. alle underkoder

Patienter som opfylder inklusionskriterierne skal indberettes til databasen via et dedikeret indtastningssystem eller via den etablerede webservice. Den endelige diagnose skal verificeres af udskrivende hjerteafdeling og indberettes til databasen som "STEMI", "NSTEMI", "BBBMI", "UAP" eller "IKKE AKS" (Pt. har fået en AKS diagnose i indlæggelsesforløbet, som efter endt iskæmiudredning frafaldes).  
Andre dokumenter
Oversigt over andre dokumenter:
DanAKS_grundpopulation_20210805
2.1.3. Patientforløbsafgrænsning Tryk her for hjælpSom udgangspunkt skal en patient kun registreres én gang per indlæggelse for AKS.

Er patienten udskrevet efter AKS, skal der foretages en ny registrering, hvis patienten indlægges med et nyt tilfælde af AKS. Samme patient kan således indgå flere gange i opgørelsesperioden, såfremt der er tale om adskilte indlæggelsesforløb.

Udskrivelsesdatoen fra den sidste hjerteafdeling i indlæggelsesforløbet afgør hvilken opgørelsesperiode indlæggelsesforløbet ligger i. 
2.1.4. Dataindberettende enheder Tryk her for hjælpDatabasen er landsdækkende, og alle patienter som opfylder inklusionskriterierne bør indberettes til DanAKS, uanset hvilken afdeling patienten indlæggelses akut på.
Dataindberetning vedr. de første 12 timer af indlæggelsesforløbet påhviler som udgangspunkt den diagnosticerende afdeling mens øvrig dataindberetning påhviler den sidste hjerteafdeling i forløbet som patienten udskrives fra. 
1.E Datakilder Tryk her for hjælp Cancerregisteret (CAR)
CPR-registret
2.1.5. Datakilder Tryk her for hjælp Direkte dataindtastninger
DREAM
Dødsårsagsregisteret (DÅR)
Elektronisk Patientjournal (EPJ)
Fødselsregisteret (MFR)
Genoptræningsregistret (GES)
HAIBA
Implantatregisteret (NIR)
IVF registret
Laboratorieregistret
Landspatientregisteret (LPR)
Landsregisteret for Patologi
Lægemiddelstatistikregisteret (LSR)
MiBa
Patient rapporterede data (f.eks. Patient Reported Outcome Measure (PROM))
Praksissektor
Præhospital Patientjournal (PPJ)
Receptdatabasen
Register over Legalt Provokerede Aborter
SSI overvågning
SSI vaccination
Sygehusmedicinregistret (SMR)
Sygesikringsregisteret
 Tryk her for hjælp Andre behandlingssystemer og produktionssystemer
Andre godkendte kliniske kvalitetsdatabaser (angiv hvilke)
AngivDansk Hjerteregister 
Andet
AngivAMK-vagtcentral registreringer 
2.1.6. Dækningsgrad  Tryk her for hjælpDækningsgraden for databasen opgøres som andelen af patienter registreret med en ICD-10 AKS diagnose i LPR (DI200*, DI21*, DI23*, DI24*), der er indberettet til DanAKS med en verificeret diagnose. Dækningsgraden leveres dagligt i KKA og vil desuden blive opgjort i databasens årsrapporter. 
2.1.7. Validitet Tryk her for hjælpDer findes ingen nationale valideringsstudier i tilknytning til databasens population og/eller datagrundlag. 
2.1.8. Ændringer i populationen Tryk her for hjælp
2.1.9 Personer, der registreres oplysninger om Patient/borger
Sundhedsprofessionelle
Pårørende
Andre
Oprettet15-12-2020
Ændret29-09-2021

Historik:

Tilbage til databasen