Dokumentation af Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
2.1.1. Generel beskrivelse af populationen  Tryk her for hjælpDatabasen ønsker at dække hjerterehabilitering i sygehusregi (fase 2) blandt voksne (≥ 18 år), der i Danmark har været behandlet i hospitalsregi for iskæmisk hjertesygdom. På lidt længere sigt vil databasen også omfatte patienter med hjertesvigt og patienter der har gennemgået en hjerteklapoperation samt patienter rehabiliteret i kommunalt regi. Rehabilitering kan defineres som en række indsatser, der støtter det enkelte menneske, som har eller er i risiko for at få nedsat funktionsevne, i at opnå og vedligeholde bedst mulig funktionsevne, herunder at fungere i samspil med det omgivende samfund.

Rehabilitering af hjertepatienter har som formål at forbedre patientens funktionsniveau, fjerne eller mindske aktivitetsrelaterede symptomer, minimere graden af invaliditet, og gøre det muligt for hjertepatienten at vende tilbage til en tilfredsstillende rolle i samfundet.

Den samlede hjerterehabiliteringsindsats omfatter såvel non-farmakologiske interventioner som fx patientuddannelse og fysisk træning, som sikring af korrekt medicinsk behandling og medicinsk risikofaktorkontrol. Hjerterehabilitering er blevet opdelt i tre faser: Fase I: under indlæggelse, Fase II: ambulant hjerterehabilitering i sygehus- og kommunalt regi, samt Fase III: opfølgning og vedligeholdelse i primærsektoren. DHRD indsamler for nærværende data på patienter med iskæmisk hjertesygdom der får rehabilitering i Fase II i sygehusregi.

Iskæmisk hjertesygdom er en fælles betegnelse for sygdomme i hjertet, der skyldes forsnævring af de årer, der forsyner hjertet med blod. Forsnævringerne kan blandt andet føre til smerter omkring hjertet, blodprop i hjertet og pludselig død.

Over 158.000 danskere lider af iskæmisk hjertesygdom, og der opstår over 18.000 nye tilfælde hvert år (tal fra 2012, kilde: Hjerteforeningen). Der er en social skævhed i hvem der rammes, hvor lavtuddannede har en væsentligt højere risiko for at bliver ramt end personer med en lang videregående uddannelse. Kvinder rammes generelt senere i livet end mænd. Forhøjet blodtryk og kolesteroltal, rygning, overvægt, et større indtag af alkohol og stillesiddende livsstil er risikofaktorer for at blive ramt af iskæmisk hjertesygdom.  
2.1.2. Teknisk specifikation af population Tryk her for hjælpPatientpopulationen defineres som personer med dansk CPR-nr., ≥ 18 år, som i opgørelsesperioden har været i kontakt med en hjerteafdeling med nedenstående diagnoser, der indikerer henholdsvis akut koronart syndrom eller stabil iskæmisk hjertesygdom. Listen over inkluderede hjerteafdelinger gennemgås og korrigeres én gang årligt i forbindelse med årsrapportens udarbejdelse. Patienterne må samtidig ikke have kontakter med diagnoser for iskæmisk hjertesygdom i en periode på 12 måneder før den aktuelle kontakt i opgørelsesperioden.

Akut koronart syndrom
Der medtages både aktions- og bidiagnoser. Der medtages kun patienter med akutte indlæggelser under diagnoserne (indlagte patienter (pattype=0) som er indlagt akut (indm=1)):

– DI21* Akut myokardieinfarkt
– DI248* Anden form for akut iskæmisk hjertesygdom
– DI249* Akut iskæmisk hjertesygdom UNS
– DI240* Koronartrombose uden infarkt


Stabil iskæmisk hjertesygdom (herunder ustabil angina pectoris, UAP)
Der medtages kun aktionsdiagnoser. Der medtages også ambulante patienter og patienter indlagt elektivt (indlagte patienter (pattype=0) som er indlagt akut (indm=1) eller elektivt (indm=2) samt elektivt ambulante (pattype=2) (indm=2)), hvis de har en kombination af nedestående diagnoser og en relevant procedure:

– DI20-DI25 Iskæmisk hjertesygdom (eksklusiv akut koronart syndrom som ovenfor defineret).

i kombination med én af nedenstående procedurer:

– CABG
– PCI
– KAG med signifikante stenoser på ét eller flere kar


Der anvendes følgende SKS koder til identifikation af CABG og PCI i Landspatientregisteret:
CABG: KFNA, KFNB, KFNC, KFND, KFNE, KFNF, KFNH, KFNJ, KFNK, KFNW
PCI: KFNG00, KFNG02, KFNG02A, KFNG05, KFNG05A, KFNG10, KFNG12, KFNG20,KFNG22, KFNG30, KFNG40, KFNG96, KZFX01

KAG: Oplysninger vedr. KAG indhentes fra Dansk Hjerteregister. Patienter er kun medtaget, hvis der er angivet signifikante stenoser på ≥ 1 kar. 
Andre dokumenter
Oversigt over andre dokumenter:
DHRD_grundpopulation
2.1.3. Patientforløbsafgrænsning Tryk her for hjælpFor indlagte patienter benyttes uddatoen til at afgøre hvilken opgørelsesperiode forløbet ligger i. Det er ligeledes uddatoen, der benyttes til at afgøre om patienten har haft et forløb indenfor en periode på 365 dage inden denne - og dermed ekskluderes af opgørelsen. For ambulante patienter benyttes datoen for den udførte procedure. 
2.1.4. Dataindberettende enheder Tryk her for hjælpAlle hjerterehabiliteringsafsnit i hospitalsregi, der behandler patienter ≥ 18 år der modtager hjerterehabilitering i
hospitalsregi, har indberetningspligt til DHRD. Ved implementeringen er populationen dog begrænset til patienter med iskæmisk hjertesygdom. 
2.1.5. Datakilder Tryk her for hjælp Direkte dataindtastninger
Landspatientregisteret (LPR)
Cancerregisteret (CAR)
Fødselsregisteret (MFR)
Dødsårsagsregisteret (DÅR)
Laboratorieregistret
CPR-registret
Landsregisteret for Patologi
Sygesikringsregisteret
Register over Legalt Provokerede Aborter
IVF registret
Genoptræningsregistret (GES)
Elektronisk Patientjournal (EPJ)
 Tryk her for hjælp Andre behandlingssystemer og produktionssystemer
Receptdatabasen
Andre godkendte kliniske kvalitetsdatabaser (angiv hvilke)
Praksissektor
Patient rapporterede data (f.eks. Patient Reported Outcome Measure (PROM))
Andet
2.1.6. Dækningsgrad  Tryk her for hjælpBispebjerg/Frederiksberg Hospital indberetter aktuelt ikke til DHRD via den til formålet opbyggede indberetningsflade www.Danheart.dk. Afdelingen benytter eget indberetningssystem og der arbejdes på at få data overført til DHRD, så kvaliteten af rehabiliteringsindsatsen på denne afdeling kan indgå i evalueringen af rehabiliteringsindsatsen på lige fod med de øvrige afdelinger. 
2.1.7. Validitet Tryk her for hjælpDer er ikke udført nationale valideringsstudier endnu.
Validiteten drøftes ved den årlige audit.  
2.1.8. Ændringer i populationen Tryk her for hjælpDen dedikerede indberetning via www.Danheart.dk gik i drift august 2015. En tidligere version blev sat i drift september 2013, men indberetningen måtte stoppes, og indberetningsfladen genopsættes, for at sikre driftsstabilitet.  
2.1.9 Personer, der registreres oplysninger om Patient/borger
Sundhedsprofessionelle
Pårørende
Andre
Oprettet19-01-2018
Ændret12-02-2018

Historik:

Tilbage til databasen