Dokumentation af Stomidatabasen
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
2.1.1. Generel beskrivelse af populationen  Tryk her for hjælpSygdomsområdet er mavetarmkirurgi og urologi med anlæggelse af stomi indenfor følgende operationer: C. recti, C. coli, C. Vesica, Colitis ulcerosa, mb. chron, diverse akutte operationer i abdomen. 
2.1.2. Teknisk specifikation af population Tryk her for hjælpFølgende operationskoder er opstillet som databasens inklusionskriterier:

KJFB60 Resektion af colon med kolostomi KJFB61 Lap. resektion af colon med colostomi og blindlukning af rectum KJFB63 Anden tyktarmsresection med kolostomi+distal lukning KJFF10 Loop ileostomi KJFF11 Lap. loop enterostomi KJFF13 Terminal Enterostomi KJFF16 Konvertering af ileoanal anastomose til ileostomi KJFF20 Cøkostomi KJFF23 Transversostomi KJFF24 Lap. Tranversostomi KJFF26 Sigmoideostomi KJFF27 Lap. sigmoideostomi KJFF30 Anden Kolostomi KJFG50 Revision af enterostomi eller kolostomi med lapaotomi KJFH10 Kolotomi+ileostomi KJFH20 Proktokolektomi+ileostomi KJFH33 Colectomi, proctectomi,ileoanal anastomose og ileostomi KJGB10 Rectumresection med kolostomii KJGB30 Resectio recti inkl. kolostomi KJGB31A lap. exition af endetarm med kolostomi KJGB40 Amputatio recti et ileostomi efter colectomi med IRA KJGB50 J-pouch med ny ileostomi KCH10 Brickerblære KKBJ10 Urethercutansomi
 
Andre dokumenter
Ingen filer fundet
2.1.3. Patientforløbsafgrænsning Tryk her for hjælpPatient inkluderes når beslutning om stomioperation tages.
Data indsamles og tastes tidstro postoperativt og følges ambulant i 24 måneder.
Hvis patienten re-opereres startes forfra og første forløb afsluttes.
Hvis patienten overflyttes til anden afdeling overtages dataindtastning her.
Patienten afsluttes hvis han ikke ønsker kontrolbesøg eller ved mors. 
2.1.4. Dataindberettende enheder Tryk her for hjælpGastroenheden Herlev Hospital, Hillerød Hospital og Hvidovre Hospital.
Abdominalcenter K, Bispebjerg Hospital.
Kirurgisk Klinik C, Rigshospitalet og urologisk afdeling Herlev og Rigshospitalet 
2.1.5. Datakilder Tryk her for hjælp Direkte dataindtastninger
Landspatientregisteret (LPR)
Cancerregisteret (CAR)
Fødselsregisteret (MFR)
Dødsårsagsregisteret (DÅR)
Laboratorieregistret
CPR-registret
Landsregisteret for Patologi
Sygesikringsregisteret
Register over Legalt Provokerede Aborter
IVF registret
Genoptræningsregistret (GES)
Elektronisk Patientjournal (EPJ)
 Tryk her for hjælp Andre behandlingssystemer og produktionssystemer
Receptdatabasen
Andre godkendte kliniske kvalitetsdatabaser (angiv hvilke)
Praksissektor
Patient rapporterede data (f.eks. Patient Reported Outcome Measure (PROM))
Andet
AngivOrbit og Sundhedsplatformen 
2.1.6. Dækningsgrad  Tryk her for hjælp100 % på enhedsniveau. Kvartalsvise møder sikre kontinuerlig deltagelse og tastning i databasen. Årlig regional audit.

90% dækningsgrad (Patienter)

Opgørelsesmetode der er anvendt til beregning af dækningsgrad:

Listetræk fra KMS sammenstilles med faktiske gennemførte operationer i Orbit SP. Dette afprøvet på Rigshospitalet og fangede alle patienter med undtagelse af 5 patienter af i alt 240. Typisk problem med patienter opereret på andre afdelingers operationsgang. Dette et Rigshospitals-fænomen ikke de andre hospitaler


Databasen er stærkt ledelsesforankret via styregruppen, og databasen er fast punkt på dagsordnen. Styregruppen mødes 4 gange årligt med andre temaer også. Stomisygeplejerskerne som indberetter data er repræsenteret i styregruppen
 
2.1.7. Validitet Tryk her for hjælpVurdering af patient og stomi og efterfølgende indtastning foregår kun ved specialistsygeplejerske (ekspert) og er endvidere derfor på få hænder. Specialistsygepl. (stomispl.) mødes ½ årligt og erfaringsudveksler og får faglig konsensus om registreringspraksis (veldefineret). I KMS er lagt en sikkerhedsgrænse på udvalgte spørgsmål / indikatorer, hvis svaret afviger meget for normen.
Selve indtastningsmodulet i Klinisk MåleSystem er der indlagt blokeringer, der skal sikre mod internt
modstridende data. Der er også indlagt nogle numeriske grænser. For at minimere inter observatør
variation, har stomisygeplejerskerne haft fælleskonsultationer og vurderet patienter sammen i den
indledende fase. Der er tillige indlagt hjælpetekster ved de forskellige indtastningsfelter.
 
2.1.8. Ændringer i populationen Tryk her for hjælpDet har hele tiden været manuel dataindtastning i KMS med data fra patientjournalen. Så overgangen til SP har ikke ændret noget.
Urologisk afdeling på Herlev er først på i 2013.
Opfølgningsdata (resultater 12-24 mdr. efter operation på fra 2012.
Patientpopulation, enheder mm har været den samme historisk.
 
2.1.9 Personer, der registreres oplysninger om Patient/borger
Sundhedsprofessionelle
Pårørende
Andre
Oprettet10-11-2017
Ændret10-11-2017

Historik:

Tilbage til databasen