Dokumentation af Databasen for Astma
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
2.1.1. Generel beskrivelse af populationen  Tryk her for hjælpAlle patienter med astma i Danmark. 
2.1.2. Teknisk specifikation af population Tryk her for hjælpPatientpopulation 1:
Patientpopulationen, som indgår i databasens indikatorområde er defineret ud fra data fra Landspatientregisteret (LPR) og inkluderer patienter, som i opgørelsesperioden har haft elektive ambulante forløb med diagnose DJ45* eller DJ46*, der er afsluttede i opgørelsesperioden samt med forløb, der er uafsluttede. Kun patienter registreret på medicinske, lungemedicinske, pædiatriske og arbejdsmiljømedicinske afdelinger medtages.

Patienter med dansk cpr. nummer og primært behandlingsansvar på en af de relevante afdelinger er inkluderet, hvis de er registreret som elektive ambulante patienter med følgende diagnoser:
- DJ45* eller DJ46* som A-diagnose
- DJ45* eller DJ46* som B-diagnose i kombination med DJXX* (sygdomme i åndedrætsorganer), DR06* (abnorm vejrtrækning), T781*, K522* eller L20* (fødevareallergi, allergisk gastroenteritis og colitis, atopisk dermatitis) som A-diagnose
- DJ45* eller DJ46* som H-diagnose for nye (incidente) patienter

Patienter med DJ44* (kronisk obstruktiv lungesygdom), enten som aktions- eller bi-diagnose ekskluderes (både akutte og ambulante patienter).

Patient population 2:
Som supplerende materiale inkluderes recept data, hvor en astma-population er defineret ud fra receptindlevering med astmamedicin (ATC-kode R03*). Opgørelser på disse data anvendes indtil videre ikke til indikatoropgørelser, men udelukkende i supplerende analyser i appendix.  
Andre dokumenter
Oversigt over andre dokumenter:
Grundpopulation 1 (LPR)
Grundpopulation 2 (Medicin)
2.1.3. Patientforløbsafgrænsning Tryk her for hjælpI databasens årsrapport afrapporteres alle elektive ambulante forløb for patienter >=6 år. Ligeledes er der indført en øvre aldersgrænse (<=45 år) for yderligere at skelne mellem KOL og astmapatienter. Til afgrænsning af populationen benyttes perioden 1. juli til 30. juni.
 
2.1.4. Dataindberettende enheder Tryk her for hjælpMedicinske, lungemedicinske, pædiatriske og arbejdsmedicinske afdelinger i Danmark. 
2.1.5. Datakilder Tryk her for hjælp Direkte dataindtastninger
Landspatientregisteret (LPR)
Cancerregisteret (CAR)
Fødselsregisteret (MFR)
Dødsårsagsregisteret (DÅR)
Laboratorieregistret
CPR-registret
Landsregisteret for Patologi
Sygesikringsregisteret
Register over Legalt Provokerede Aborter
IVF registret
Genoptræningsregistret (GES)
Elektronisk Patientjournal (EPJ)
 Tryk her for hjælp Andre behandlingssystemer og produktionssystemer
Receptdatabasen
Andre godkendte kliniske kvalitetsdatabaser (angiv hvilke)
Praksissektor
Patient rapporterede data (f.eks. Patient Reported Outcome Measure (PROM))
Andet
2.1.6. Dækningsgrad  Tryk her for hjælpDatabasens grundpopulation til indikatorberegninger er til at starte med udelukkende baseret på et udtræk fra Landspatientregistret. Dækningsgraden er derfor fuldstændig for patienter indrapporteret til LPR med astmadiagnose. Mange patienter behandles dog kun udenfor hospitalsregi (ca.85 %) og disse er indtil videre ikke med i indikatoropgørelserne.  
2.1.7. Validitet Tryk her for hjælpValiditeten af data i databasen undersøges ad hoc i forbindelse med årsopgørelser.  
2.1.8. Ændringer i populationen Tryk her for hjælpPr årsrapport 2017 er der medtaget population defineret ud fra indløsning af receptpligtig astmamedicin (ATC-kode R03*) (se 'grundpopulation 2'). Opgørelser på disse data anvendes dog kun i rapportens appendiks og indgår indtil videre ikke i indikatoropgørelser. 
2.1.9 Personer, der registreres oplysninger om Patient/borger
Sundhedsprofessionelle
Pårørende
Andre
Oprettet22-12-2017
Ændret15-02-2019

Historik:

Tilbage til databasen