Dokumentation af Databasen for Astma
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
2.1.1. Faglig definition af patientpopulation (ønsket population)  Tryk her for hjælpAlle patienter med astma i Danmark. 
2.1.2. Teknisk specifikation af patientpopulation Tryk her for hjælpPatientpopulationen er fremkommet ved identifikation af afdelinger, som i opgørelsesperioden har haft elektive ambulante forløb med DJ45* eller DJ46* som aktionsdiagnose med afslutningsdiagnose i opgørelsesperioden samt forløb, der ikke er afsluttede. Kun medicinske, lungemedicinske, pædiatriske og arbejdsmiljømedicinske afdelinger er taget i betragtning.
Kun på disse afdelinger er relevante patienter inkluderet. Alle patienter med dansk cpr. nummer registreret i Landspatientregistret (LPR) som elektiv (c_indm=2) ambulant patient (c_pattype=2) med DJ45* (astma) eller DJ46* (status asthmaticus) som aktionsdiagnose (A-diagnose) aller H-diagnose (kun H for de incidente patienter) samt patienter med DJ45* eller DJ46* som bi-diagnose (B-diagnose) i kombinationen med DJXX*, (sygdomme i åndedrætsorganer) eller DR06* (abnorm vejrtrækning) eller T781*, K522* eller L20* som A-diagnose er inkluderet.
Patienter med DJ44* (kronisk obstruktiv lungesygdom), enten som aktions- eller bi-diagnose ekskluderes (både akutte og ambulante patienter).
Der arbejdes på at få adgang til oplysninger om patienter, der behandles hos privatpraktiserende speciallæger eller som behandles i almen praksis. 
Filer
Oversigt over filer:
Grundpopulation 1 (LPR)
2.1.3. Patientforløbs-afgrænsning Tryk her for hjælpI en årsrapport afrapporteres alle elektive ambulante forløb for patienter >=6 år. Ligeledes er der indført en øvre aldersgrænse (<45 år) for yderligere at skelne mellem KOL og astmapatienter. Til afgrænsning af populationen benyttes perioden 1. juli til 30. juni  
2.1.4. Organisatorisk afgrænsning (dataindberettende enheder) Tryk her for hjælpMedicinske, lungemedicinske, pædiatriske og arbejdsmedicinske afdelinger i Danmark. 
2.1.5. Datakilder Tryk her for hjælp Direkte dataindtastninger
Landspatientregisteret (LPR)
Cancerregisteret (CAR)
Fødselsregisteret (MFR)
Dødsårsagsregisteret (DÅR)
Laboratorieregistret
CPR-registret
Landsregisteret for Patologi
Sygesikringsregisteret
Register over Legalt Provokerede Aborter
IVF registret
Genoptræningsregistret (GES)
Elektronisk Patientjournal (EPJ)
 Tryk her for hjælp Andre behandlingssystemer og produktionssystemer
Receptdatabasen
Andre godkendte kliniske kvalitetsdatabaser (angiv hvilke)
Praksissektor
Patient rapporterede data (f.eks. Patient Reported Outcome Measure (PROM))
Andet
2.1.6. Dækningsgrad (patient- og enhedsniveau) Tryk her for hjælpDatabasens er til at starte med udelukkende baseret på et udtræk fra Landspatientregistret. Dækningsgraden er derfor 100%. 
2.1.7. Validitet Tryk her for hjælp 
2.1.8. Databaseændringer herunder populationsændringer Tryk her for hjælpDer er pr årsrapport for 2017 udvidet med inklusion af LPR H-diagnoser for astma og enkelte A-diagnoser= T781*, K522* eller L20* i kombination med astma som B-diagnose.  
Oprettet24-08-2015
Ændret22-12-2017

Historik:

Tilbage til databasen