Dokumentation af Den Nationale Skizofrenidatabase
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
2.1.1. Faglig definition af patientpopulation (ønsket population)  Tryk her for hjælpAlle patienter diagnosticeret med skizofreni der har været indlagt eller har haft en ambulant kontakt med en psykiatrisk enhed i hospitalsregi. 
2.1.2. Teknisk specifikation af patientpopulation Tryk her for hjælpPatienter med dansk cpr. nummer registreret i Landspatientregisteret (LPR) med en skizofrenidiagnose (DF20.0 - DF20.99) knyttet til en psykiatrisk hospitalskontakt, som A- eller B-diagnose, siden 1995 (ICD10 klassifikationens indførelse). På ovenstående patienter fremsøges relevante oplysninger registreret i somatikken, og fuld sygehistorie fra psykiatrien. 
Filer
Ingen filer fundet
2.1.3. Patientforløbs-afgrænsning Tryk her for hjælpI en årsrapport afrapporteres alle psykiatriske hospitalskontakter (indlæggelser eller ambulante)i opgørelsesperioden for patienter omfattet af inklusionskriterierne for patientpopulationen, uanset diagnosekoden knyttet til kontakten.

Der afrapporteres dog ikke for patienter der udelukkende har haft skadestuekontakter eller kontakter mhp. retspsykiatrisk undersøgelse (DZ04.60). Men der tages hensyn til relevante ydelser givet under indlæggelser, ambulante forløb og fra 1.1.2014 også skadestuekontakter inden for psykiatrien
uden skizofrenidiagnose for de indgående patienter.

Der suppleres ligeledes med indberetninger fra somatiske afdelinger vedrørende de ptt. der indgår i grundlaget, når somatiske afdelinger har indberettet højde, vægt, taljeomfang og/eller blodtryk med de koder der afsøges i LPR (se nedenfor).
 
2.1.4. Organisatorisk afgrænsning (dataindberettende enheder) Tryk her for hjælpAlle psykiatriske hospitalsenheder i Danmark, som efter egne oplysninger behandler patienter med skizofreni, er omfattet af dataindberetning til databasen gennem indberetning af SKS-procedurekoder til LPR. 
2.1.5. Datakilder Tryk her for hjælp Direkte dataindtastninger
Landspatientregisteret (LPR)
Cancerregisteret (CAR)
Fødselsregisteret (MFR)
Dødsårsagsregisteret (DÅR)
Laboratorieregistret
CPR-registret
Landsregisteret for Patologi
Sygesikringsregisteret
Register over Legalt Provokerede Aborter
IVF registret
Genoptræningsregistret (GES)
Elektronisk Patientjournal (EPJ)
 Tryk her for hjælp Andre behandlingssystemer og produktionssystemer
Receptdatabasen
Andre godkendte kliniske kvalitetsdatabaser (angiv hvilke)
Praksissektor
Patient rapporterede data (f.eks. Patient Reported Outcome Measure (PROM))
Andet
2.1.6. Dækningsgrad (patient- og enhedsniveau) Tryk her for hjælpDatabasen er baseret på data fra Landspatientregisteret, som derfor ikke kan benyttes som reference. Se desuden punktet nedenfor omkring validitet.  
2.1.7. Validitet Tryk her for hjælpEfter overgang fra indberetning af data via KMS til indberetning via LPS (se nedenfor) er der inkluderet langt flere patienter i patientgrundlaget. Der pågår i øjeblikket en valideringsprojekt, der vha journalgennemgang skal afklare hvorvidt diagnosen for patienter diagnosticeret med skizofreni i henhold til LPR er valid, samt om patienter med nærtstående diagnoser burde være diagnosticeret med skizofreni i LPR. Yderligere vil projektet belyse hvorvidt diagnosedatoen i forhold til oplysninger i LPR svarer til klinikernes opfattelse af patienternes diagnosedatoer. 
2.1.8. Databaseændringer herunder populationsændringer Tryk her for hjælpDatabasen overgik per 1.1.2012 fra indberetning af data via Klinsk MåleSytstem (KMS) til indberetning via sks-koder 
Oprettet28-04-2015
Ændret27-08-2015

Historik:

Tilbage til databasen