Dokumentation af Akut Kirurgi Databasen
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
2.1.1. Faglig definition af patientpopulation (ønsket population)  Tryk her for hjælpAlle patienter >=18 år, der indlægges eller overflyttes fra et andet hospitalsafsnit med akut klinisk problemstilling i form af enten blødende gastroduodenalt ulcus (verificeret ved gastroskopi) eller perforeret gastroduodenalt ulcus (verificeret ved operation). 
2.1.2. Teknisk specifikation af patientpopulation Tryk her for hjælpAlle patienter der får en af nedenstående enten aktions- eller bi-diagnoser ved udskrivelse:

Blødende gastroduodenalt ulcus:
Ventrikelblødning (DK250, 254)
Duodenalblødning (DK260, 264)
Gastroduodenal blødning (DK270, 274)

Perforeret gastroduodenalt ulcus:
Ventrikelperforation (DK251, 252, 255, 256)
Duodenalperforation (DK261, 262, 265, 266)
Gastroduodenal perforation uden angivet lokalisation (DK271, 272, 275, 276)

Eksklusionskriterier:
Patienter der diagnosticeres med nedenstående diagnosekoder skal IKKE inkluderes i databasen:
Mallory-Weiss (DK226)
Dieulafoy-læsioner (DK250F) 
Filer
Ingen filer fundet
2.1.3. Patientforløbs-afgrænsning Tryk her for hjælpSom udgangspunkt skal en patient kun registreres én gang per indlæggelse for blødning eller perforation. I de tilfælde, hvor samme patient får flere tilfælde med blødning eller perforation under samme indlæggelsesforløb (uanset afdelingsskift), tæller patienten fortsat kun én gang.

Er patienten blevet udskrevet efter tilfælde med blødning eller perforation, skal patienten registreres på ny, hvis vedkommende indlægges med et nyt tilfælde af blødning eller perforation.

Evt. re-blødning inden for 5 dage bør dog registreres på skemaet for det indlæggelsesforløb hvor patienten fik foretaget primær hæmostase. 
2.1.4. Organisatorisk afgrænsning (dataindberettende enheder) Tryk her for hjælpDatabasen er landsdækkende og dataindberetning påhviler som udgangspunkt den diagnosticerende afdeling. Ved patient indlagt på ikke-skoperende/-opererende afsnit må ansvarsfordelingen løses lokalt. 
2.1.5. Datakilder Tryk her for hjælp Direkte dataindtastninger
Landspatientregisteret (LPR)
Cancerregisteret (CAR)
Fødselsregisteret (MFR)
Dødsårsagsregisteret (DÅR)
Laboratorieregistret
CPR-registret
Landsregisteret for Patologi
Sygesikringsregisteret
Register over Legalt Provokerede Aborter
IVF registret
Genoptræningsregistret (GES)
Elektronisk Patientjournal (EPJ)
 Tryk her for hjælp Andre behandlingssystemer og produktionssystemer
Receptdatabasen
Andre godkendte kliniske kvalitetsdatabaser (angiv hvilke)
Praksissektor
Patient rapporterede data (f.eks. Patient Reported Outcome Measure (PROM))
Andet
AngivDansk Transfusionsdatabase 
2.1.6. Dækningsgrad (patient- og enhedsniveau) Tryk her for hjælpDækningsopgrad opgøres ved sammenligning af indberettede med registrerede i Landspatientregisteret, som beskrevet i afsnittet Datagrundlag i Årsrapporten. Alle relevante afdelinger indberetter.
Dækningsgraden er aktuelt (2014/2015) 89 % med regional variation fra 73 % til 97 % når der sammenlignes med registreringer i Landspatientregisteret.  
2.1.7. Validitet Tryk her for hjælpKompletheden af de enkelte variable på de enkelte patientforløb opgøres og ligger generelt tæt på 100 % med undtagelse af registering af blodtryk og puls, tidspunkt for antibiotikabehandling samt body-mass index hvor der er 14-35 % med missing. Se Datagrundlag i Årsrapporten for nærmere beskrivelse af validitet. Der foretages næsten hvert år lokalt initierede fokuserede valideringer. 
2.1.8. Databaseændringer herunder populationsændringer Tryk her for hjælpI en periode fra 1. september 2014 til 1. april 2015 inkluderede databasen alle patienter med gastrointestinal blødning og alle patient med mistænkt perforation af hulorgan. Pr. 1. april 2015 er inklusionskriterierne ændreet tilbage til den tidligere defintion, dvs. alle med gastroskopisk verificeret blødning eller operativ verificeret perforation. 
Oprettet04-07-2019
Ændret04-07-2019

Historik:

Tilbage til databasen