Dokumentation af Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
2.1.1. Faglig definition af patientpopulation (ønsket population)  Tryk her for hjælpPopulationen udgøres som udgangspunkt af alle fødsler i Danmark, herunder intenderet vaginal fødsel og elektiv sectio. For specifikke indikatorer måles kun på relevante underpopulationer.  
2.1.2. Teknisk specifikation af patientpopulation Tryk her for hjælpI dannelsen af et analysedatasæt bliver der oprettet en proxy til fødselsregistret (PFR) hvor relevante diagnosekoder fra Landspatientregisteret (LPR) bliver koblet til en basisfil, som indeholder koblinger mellem moderens CPR-nummer og barnets CPR-nummer, samt barnets fødselsdato. Udelukkende fødsler hvor kobling mellem moder og barn/børn er mulig, indgår i databasen.  
Filer
Oversigt over filer:
fc_population1 Fødsler: Populationsdannelse
2.1.3. Patientforløbs-afgrænsning Tryk her for hjælpOpgørelse af årsrappoort data omfatter perioden fra 1. september til 31. august, herudover afrapporteres månedligt. For fødsler i relevant periode ekskluderes fødsler som er foregået uden for sygehus. Flerfoldsfødsler som strækker sig over periodens skæringsdato ekskluderes ligeledes. Fødsler med manglende aktionsdiagnose, ikke inkluderede aktionsdiagnoser (jf. ovenstående), eller uklare aktionsdiagnoser ekskluderes. For de resterende fødsler indhentes relevante diagnose- og procedurekoder fra Landspatientregisteret.  
2.1.4. Organisatorisk afgrænsning (dataindberettende enheder) Tryk her for hjælpFødeafdelinger i Danmark. 
2.1.5. Datakilder Tryk her for hjælp Direkte dataindtastninger
Landspatientregisteret (LPR)
Cancerregisteret (CAR)
Fødselsregisteret (MFR)
Dødsårsagsregisteret (DÅR)
Laboratorieregistret
CPR-registret
Landsregisteret for Patologi
Sygesikringsregisteret
Register over Legalt Provokerede Aborter
IVF registret
Genoptræningsregistret (GES)
Elektronisk Patientjournal (EPJ)
 Tryk her for hjælp Andre behandlingssystemer og produktionssystemer
Receptdatabasen
Andre godkendte kliniske kvalitetsdatabaser (angiv hvilke)
Praksissektor
Patient rapporterede data (f.eks. Patient Reported Outcome Measure (PROM))
Andet
2.1.6. Dækningsgrad (patient- og enhedsniveau) Tryk her for hjælpDatabasens dækningsgrad vurders at være høj (> 90%). I forbindelse med udarbejdelse af årsrapport samkøres data med CPR registeret og det er således muligt at opgøre andelen af fødsler i perioden, som ikke er sket på sygehus. Endvidere er andelen af fødsler som ikke sker på en fødeafdeling også mulig at opgøre.  
2.1.7. Validitet Tryk her for hjælpValiditeten af DKF indikatorer er opgjort ved etablering af databasen. Derudover er validering en del af dagsordnen for Nationale Audits for databasen. Indikator 2 Fagpersonale på fødestuen forventes valideret i efteråret 2015. 
2.1.8. Databaseændringer herunder populationsændringer Tryk her for hjælpOpstart i 2010, med 8 indikatorer. Indikator 8b og 9 tilføjet i 2014. 
Oprettet18-06-2018
Ændret18-06-2018

Historik:

Tilbage til databasen