Dokumentation af Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
2.1.1. Generel beskrivelse af populationen  Tryk her for hjælpDKN-populationen inkluderer alle levendefødte (GA>=22 uger) i Danmark med et gyldigt dansk CPR-nummer, samt alle dødfødte (GA>=22 uger) i Danmark, hvor moderen har et gyldigt dansk CPR-nummer. Inducerede aborter ekskluderes. 
2.1.2. Teknisk specifikation af population Tryk her for hjælpInklusion:
Levendefødte:
DZ389 levendefødt barn (LPR3)
DZ38* levendefødt barn efter fødested (LPR2)
Dødfødte:
DP950 dødfødt barn (LPR3)
Mors diagnose (LPR2):
DZ371 Eet dødfødt barn
DZ373 Tvillinger, een levendefødt, den anden dødfødt
DZ374 Tvillinger, begge dødfødte
DZ376 Anden flerfødsel, nogle af børnene levendefødte
DZ377 Anden flerfødsel, alle dødfødte

Eksklusion:
DO836* Enkeltfødsel efter abortprocedure
DO846* Flerfoldsfødsel efter abortprocedure
GA<22+0 uger
Levendefødte: ikke gyldigt/dansk CPR-nummer (barn) Dødfødte: Ikke gyldigt/dansk CPR-nummer (mor)  
Andre dokumenter
Oversigt over andre dokumenter:
DKN_populationsspecifikation
2.1.3. Patientforløbsafgrænsning Tryk her for hjælpDet nyfødte barn allokeres til opgørelsesår ud fra fødselsåret (fødselsdato) og følges i neonatalperioden, defineret som postmenstruel alder (PMA) indtil 43+6. Indikator 1b (overlevelses 1 år efter fødsel) opgøres for børn født i foregående opgørelsesår. Opgørelsesåret løber fra 1. januar til 31. december. Samlet indlæggelsestid på en neonatalafdeling opgøres ud fra kontakttid start og slut. I tilfælde af overflytning mellem neonatalafdelinger opgøres den samlede indlæggesestid som summen af indlæggelsestid på de respektive afdelinger, hvis overflytningen sker inden for 12 timer. Ellers er der tale om en genindlæggelse.
 
2.1.4. Dataindberettende enheder Tryk her for hjælpAlle fødeafdelinger og neonatalafdelinger i Danmark. 
2.1.5. Datakilder Tryk her for hjælp Direkte dataindtastninger
Landspatientregisteret (LPR)
Cancerregisteret (CAR)
Fødselsregisteret (MFR)
Dødsårsagsregisteret (DÅR)
Laboratorieregistret
CPR-registret
Landsregisteret for Patologi
Sygesikringsregisteret
Register over Legalt Provokerede Aborter
IVF registret
Genoptræningsregistret (GES)
Elektronisk Patientjournal (EPJ)
 Tryk her for hjælp Andre behandlingssystemer og produktionssystemer
Receptdatabasen
Andre godkendte kliniske kvalitetsdatabaser (angiv hvilke)
Praksissektor
Patient rapporterede data (f.eks. Patient Reported Outcome Measure (PROM))
Andet
2.1.6. Dækningsgrad  Tryk her for hjælpDatabasen er baseret på de centrale registre LPR og CPR, og dækningsgraden opgøres derfor ikke. Datakompletheden for de enkelte indikatorer fremgår af kolonnen "uoplyst" i indikatortabellerne. 
2.1.7. Validitet Tryk her for hjælpDer er ikke gennemført validering på DKN variable. 
2.1.8. Ændringer i populationen Tryk her for hjælpVed overgang til LPR3 anvendes MFR ikke længere som datakilde (til at koble mor og dødfødte børn (erstatnings CPR-nummer)). 
2.1.9 Personer, der registreres oplysninger om Patient/borger
Sundhedsprofessionelle
Pårørende
Andre
Oprettet11-01-2022
Ændret11-01-2022

Historik:

Tilbage til databasen