Dokumentation af Dansk Renal Cancer Database
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
2.1.1. Generel beskrivelse af populationen  Tryk her for hjælpPatientpopulation 1: Patienter med førstegangs histologi- eller cytologiverificeret renalcellecarcinom
Patientpopulation 2: Kirurgisk behandlede patienter med histologiverificeret renalcellecarcinom 
2.1.2. Teknisk specifikation af population Tryk her for hjælpPatientpopulation 1 omfatter patienter med en første nyrecancerdiagnose ifølge Landsregisteret for patologi (LRP) siden 1. august 2010.

Patientpopulationen identificeres ud fra følgende:
- Patienter med rekvisitioner med følgende SNOMED-koder på samme materiale T71* OG en af følgende M-koder i intervallet M80103-M958*3 i umiddelbar sekvens efter T71* fraset M89603 (nefroblastom) og M81203 (urotelialt karcinom) (herefter betegnet relevante M-koder)
- Patienter med rekvisitioner med SNOMED-kode ÆF4510 (udgangspunkt i nyre).

Efterfølgende ekskluderes patienter med:
- erstatnings CPR-numre
- tidligere rekvisitioner i LRP med relevante M-koder vedrørende nyrecancer eller tidligere kontakter i Landspatientregisteret (LPR) med diagnosekode Neoplasma malignum renis (DC64) (ser tilbage til 1994), hvis den tidligere rekvisition/kontakt ligger op til 120 dages før den konkrete rekvisition/kontakt, da denne betragtes som værende en del af det samme patientforløb.
- et recidivskema oprettet i DaRenCa-databasen forud for deres første nyrecancer diagnose.
- inkonklusiv nyrecancerdiagnose, dvs. en obs. pro diagnose (ÆYYY00) i umiddelbar sekvens efter en af de relevante M-koder, med mindre der er en anden relevant M-kode uden ÆYYY00 og/eller en diagnose indeholdende ÆF4510 uden ÆYYY00 i sekvens på samme rekvisition.
- sekvensen M81206 ÆF4510 (metastase, urotelialt karcinom; udgangspunkt i nyre).


Patientpopulation 2 omfatter alle patienter med nyrecancer, der er behandlet med nedenstående operative indgreb siden 1. august 2010.

Populationen defineres som patienter med en af følgende procedurekoder for operative indgreb i LPR:
­- KKAC00 (Nefrektomi),
­- KKAC01 (Perkutan endoskopisk nefrektomi),
­- KKAD00 (Resektion af nyre),
­- KKAD01 (Perkutan endoskopisk resektion af nyre),
­- KKAD10 (heminefrektomi),
­- KKAD11 (Perkutan endoskopisk heminefrektomi),
­- KTKA30 (Perkutan vævsdestruktion i nyre),
­- KTKA30A (Perkutan vævsdestruktion i nyre ved radiofrekvensablation),
­- KTKA30B (Perkutan vævsdestruktion i nyre ved kryobehandling).

Der inkluderes både patienter med afsluttede og uafsluttede kontakter i LPR. Patienter med erstatnings CPR-numre og patienter med T71* efterfulgt af M89603 (nefroblastom) ekskluderes.

Patienterne skal samtidig have en rekvisition med rekvisitionsdato inden for +/- 7 dage af operationsdatoen med SNOMED kode T71* og en eller flere af de relevante M-koder i umiddelbar sekvens på samme rekvisition (jf. beskrivelsen af population 1). For de ablative procedurer (=KTKA30) gælder tidsgrænsen på +/- 7 dage ikke. Disse skal blot have en tidligere rekvisition med de relevante SNOMED-koder.  
Andre dokumenter
2.1.3. Patientforløbsafgrænsning Tryk her for hjælp 
2.1.4. Dataindberettende enheder Tryk her for hjælpDatabasen er landsdækkende og dataindberetning påhviler som udgangspunkt den diagnosticerende afdeling for patientpopulation 1 og den opererende afdeling for patientpopulation 2.  
2.1.5. Datakilder Tryk her for hjælp Direkte dataindtastninger
Landspatientregisteret (LPR)
Cancerregisteret (CAR)
Fødselsregisteret (MFR)
Dødsårsagsregisteret (DÅR)
Laboratorieregistret
CPR-registret
Landsregisteret for Patologi
Sygesikringsregisteret
Register over Legalt Provokerede Aborter
IVF registret
Genoptræningsregistret (GES)
Elektronisk Patientjournal (EPJ)
 Tryk her for hjælp Andre behandlingssystemer og produktionssystemer
Receptdatabasen
Andre godkendte kliniske kvalitetsdatabaser (angiv hvilke)
Praksissektor
Patient rapporterede data (f.eks. Patient Reported Outcome Measure (PROM))
Andet
2.1.6. Dækningsgrad  Tryk her for hjælpDa databasen er baseret på udtræk fra Landspatientregisteret og Landsregistret for Patologi er det ikke muligt at opgøre dækningsgraden ved samkøring med andre registre.

Det vurderes dog at der er en høj dækningsgrad 
2.1.7. Validitet Tryk her for hjælpKompletheden af de enkelte variable på de enkelte patientforløb opgøres og ligger generelt tæt på 100 %. Der foretages næsten hvert år lokalt initierede fokuserede valideringer, som viser at der er høj validitet.  
2.1.8. Ændringer i populationen Tryk her for hjælp 
2.1.9 Personer, der registreres oplysninger om Patient/borger
Sundhedsprofessionelle
Pårørende
Andre
Oprettet07-10-2020
Ændret04-11-2020

Historik:

Tilbage til databasen