Dokumentation af Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
2.1.1. Generel beskrivelse af populationen  Tryk her for hjælpHYSTEREKTOMI population:
Elektiv hysterektomi operation foretaget på benign indikation i indikatoråret (og ingen tidligere hysterektomi registreret).
(Der kan max forekomme 1 hysterektomi indgreb pr kvinde, i tilfælde af flere registrerede operationer, vælges det første).

HYSTEROSKOPI population:
Elektiv hysteroskopi operation foretaget på benign indikation i indikatoråret (Hysteroskopi kan være foretaget flere gange pr kvinde, kun første indgreb medtages).
Hysteroskopi med fjernelse af endometrie eller intracavitært fibrom eller destruktion af endometrie indgår. Alle akutte, diagnostiske og maligne hysteroskopier ekskluderes.
 
2.1.2. Teknisk specifikation af population Tryk her for hjælpHYSTEREKTOMI:
følgende operationstyper indgår:
Én af følgende sks-procedurekoder som primæroperation (P):
KLCD00 Total hysterektomi
KLCD01 Total laparoskopisk hysterektomi
KLCD01a Hysterectomia totalis laparoscopica, laparoskopisk suturering af vaginaltop
KLCD01b Hysterectomia totalis laparoscopica, vaginal suturering af vaginaltop
KLCD04 Hysterectomia laparoscopica
KLCD10 Hysterectomia vaginalis
KLCD11 Hysterectomia vaginalis, laparoskopisk assisteret
KLCC10 Hysterektomi, supravaginal
KLCC11 Hysterektomi, laparoskopisk subtotal

Eksklusioner (følgende diagnosekoder medtages IKKE, fordi de er foretaget på malign indikation eller er akutte indgreb):
Malignitet
Malign diagnosekode (A-diagnosekoder hvis ikke andet angivet):
DC00 – DC96 kræftdiagnoser
DD00 – DD059 CIS diagnoser
DD07 – DD099 CIS diagnoser (undtagen CIS cervicis DD06, som skal inkluderes)
DD391A Ovarietumor af borderline type
DD39 Tumorer i kvindelige kønsorganer af usikker og ukendt karakter DD391 Ikke specificeret tumor i æggestok
DC77 - DC779B metastaser (tillægsdiag)
DZ08 - DZ089 kontrol us. efter behandling/operation af ondartet
svulst (i ex. ovarie)
AZCB - AZCD49 (tillægsdiag) TNM, Dukes, Ann Arbor lymfom klass
DK668B Pseudomyxoma peritonei (kode udgået 2011)

Malign tillægskode:
ZKC0 kirurgisk indgreb på tumor, skønnet radikalt
ZKC1 kirurgisk indgreb på tumor, skønnet ikke radikalt

Akut kirurgi
Generelt ekskluderes alle akutte/ikke planlagte hysterektomier:
ZPTP01 – ikke planlagt (tillægskode til procedure)
ZPTP03 – udført akut (tillægskode til procedure)

Der eksluderes alle kvinder, som hysterektomeres på akut indikation
postpartum (både B og A diagnosekodeart):
DO00 - DO998 Svangerskab, fødsel og barsel


____________

HYSTEROSKOPI:
DER INKLUDERS 3 SUB-POPULATIONER FOR HYSTEROSKOPI (defineret ved følgende procedurekoder):
A: (KLCB25 eller KLCB22) + en af diagnosekoderne i DD250x enten som A eller B diagnose (Hysteroskopisk excision af patologisk væv i uterus i kombination med submucøse fibromer (med eller uden supplerende endometrie-resektion)
B: KLCB28 Hysteroskopisk excision af endometrie (med eller uden KLCB25 kun med polyp kode DN84X, men uden fibromkoder)
C: KLCB32 og KLCA16 destruktion af endometrium.

Der ekskluderes alle kvinder med malign diagnosekode, tillægskode der viser metastaser eller radikal operationskode:

Malign diagnosekode (A-diagnoser hvis ikke andet angivet):
DC00 – DC96 kræftdiagnoser
DD00 – DD059 CIS diagnoser (undtagen CIS cervicis, som inkluderes)
DD07 – DD099 CIS diagnoser (undtagen CIS cervicis, som inkluderes)
DD391A Ovarietumor af borderline type
DD39 Tumorer i kvindelige kønsorganer af usikker og ukendt karakter
DD391 Ikke specificeret tumor i æggestok
DC77 - DC779B metastaser (tillægsdiag)
DZ08 - DZ089 kontrolus efter behandling/operation af ondartet
svulst (i ex. ovarie)
AZCB - AZCD49 (tillægsdiag) TNM, Dukes, Ann Arbor lymfom klass
DK668B Pseudomyxoma peritonei (kode udgået 2011)

Malign tillægskode:
ZKC0 kirurgisk indgreb på tumor, skønnet radikalt
ZKC1 kirurgisk indgreb på tumor, skønnet ikke radikalt

Akut kirurgi
Generelt ekskluderes alle akutte/ikke planlagte hysteroskopier:
ZPTP01 – ikke planlagt (tillægskode til procedure)
ZPTP03 – udført akut (tillægskode til procedure)

Der eksluderes alle kvinder, som hysteroskoperes på akut indikation
postpartum (både B og A diagnosekodeart):
DO00 - DO998 Svangerskab, fødsel og barsel
DN938C Haemorrhagia abnormis uteri, efter fødsel
DO088L Retineret væv efter abort
DO67x Fødsel kompliceret af blødning
DO72xx Blødning i efterbyrdsperioden

Der ekskluderes alle kvinder som hysteroskoperes umiddelbart efter andet ope-rativt indgreb:
DT81 - DT819 (A-diag) postoperativ komplikation som indikation
DT888 - DT889 (A-diag) komplikation til kir og med behandling
DT89 - DT899 (A-diag) infektioner opstået i forbindelse med
sygehusbehandling
 
Andre dokumenter
2.1.3. Patientforløbsafgrænsning Tryk her for hjælpDer tages udgangspunkt i den enkelte patientkontakt, hvor operationen foregår. Det er de ’incidente’ operationer som er foretaget i indikatoråret, der indgår. Der ses på hysterektomi-operationen og de efterfølgende begivenheder op til 30 dage efter operation, og for hysteroskopi også inden for 5 år efter operation. Således afgrænses på dato for operation og evt. indlæggelser eller ambulante kontakter der måtte følge umiddelbart herefter.
Der tages ikke højde for overflytninger: Den afdeling, som har indberettet hysterektomi-operationen står som ansvarshavende for operationen og de efterfølgende kontakter, som er afgrænset til at indeholde begivenheder afledt af operationen.
 
2.1.4. Dataindberettende enheder Tryk her for hjælpEnheder er hospitalsafdelinger, som indberetter til Landspatientregisteret (LPR): offentlige sygehusafdelinger og privathospitaler. 
2.1.5. Datakilder Tryk her for hjælp Direkte dataindtastninger
Landspatientregisteret (LPR)
Cancerregisteret (CAR)
Fødselsregisteret (MFR)
Dødsårsagsregisteret (DÅR)
Laboratorieregistret
CPR-registret
Landsregisteret for Patologi
Sygesikringsregisteret
Register over Legalt Provokerede Aborter
IVF registret
Genoptræningsregistret (GES)
Elektronisk Patientjournal (EPJ)
 Tryk her for hjælp Andre behandlingssystemer og produktionssystemer
Receptdatabasen
Andre godkendte kliniske kvalitetsdatabaser (angiv hvilke)
Praksissektor
Patient rapporterede data (f.eks. Patient Reported Outcome Measure (PROM))
Andet
2.1.6. Dækningsgrad  Tryk her for hjælpDa datakilden er LPR er der ingen anden oplagt datakilde for sammenligning, og der udregnes ikke dækningsgrad i forbindelse med årsrapport og løbende afrapportering.
Dækningsgrad vurderes i forhold til journaldata i forbindelse med igangværende forskningsprojekt.
 
2.1.7. Validitet Tryk her for hjælpDatavaliditet vurderes i forhold til journaldata i forbindelse med igangværende forskningsprojekt 
2.1.8. Ændringer i populationen Tryk her for hjælpDatabasen har siden 2003/04 eksisteret baseret på LPR indberetninger. Men indtil 2012 har der været suppleret med indtastninger fra centralt sekretariat via dedikeret indberetningssystem. Nu trækkes data udelukkende fra LPR og der tastet ikke længere sideløbende. De relevante skemaregistreringsændringer, som er foregået de seneste år, er beskrevet under de enkelte indikatorer.  
2.1.9 Personer, der registreres oplysninger om Patient/borger
Sundhedsprofessionelle
Pårørende
Andre
Oprettet20-04-2015
Ændret02-11-2016

Historik:

Tilbage til databasen